POHNUTÁ DOBA ………

Když jsme se v roce 1967 stali právním subjektem jako zájmová organizace mládeže, nebyli jsme žádní žhaví svazáci. Měli jsme za sebou již čtyři roky usilování konstituovat se jako právní subjekt Speleologický klub Praha a odcházeli jsme od třetí organizace, kde jsme mohli nezávazně existovat jenom do míry dané strukturou a zájmy patrona.

Dnes už těžko lze uvěřit, že v té době veškerá spolková činnost byla možná pouze v rámci organizací sdružených v tzv. Národní frontě a že spolčovací zákon přímo určoval, že jiné organizace než ty v Národní frontě prostě být nemohou. Protože jsme pro svou činnost potřebovali právní subjektivitu, neměli jsme mnoho na vybranou.

Všude se z nás snažili udělat něco k obrazu svému. Buď, že budeme pečovat o jejich žáky (jenom jejich a jenom pokud budou žáky), nebo budeme pečovat o členy jejich zájmových kroužků (zase jenom jejich kroužků a jejich členů a ne starších či mladších), nebo že jim pomůžeme dosahovat lepších výsledků v jejich sportech a povinně jejich sporty provozovat. A teprve v čase co zbude a za peníze co zbudou (pokud zbudou) párkrát uděláme nějakou tu speleologickou akci.

S příchodem roku 1968 došlo k rozpadu ČSM na 7 organizací. My jsme se stali právním subjektem Svazu klubů mládeže, kde byly sdruženy nejrůznější zájmové skupiny mladých. Podařilo se nám získat klubovnu nejdříve jednu v Praze 8 a druhou v Praze 2. Nikdo nám za nás nájem neplatil, ale měli jsme prvně pocit svobody rozhodování i možnosti svým úsilím dosáhnou nových objevů.

1968 - 1.máj - žádný průvod a žádné ejchuchu, ale kopání v Srbských jeskyních, kterým je v Hlavním dómu proniknuto do tzv. Májové chodby, později známější jako "Panoptikum". Je zde měkký a tvárný jíl. A průlez byl z Hlavního dómu pouze plazivkou. Možná proto zde vzniklo “panoptikum” – seskupení různých hliněných výtvorů, kterým vévodily i dobové figurky. Vedle Hitlera stál Stalin, který držel v ruce provázek, na jehož konci byla na obojku pěkně vyvedená husa s pěticípou hvězdou na čele a s brýlemi. Více než 10 let toto místo bylo známo jeskyňářům. Teprve, když si nějací žáci ve škole ukazovali fotografie, tak zasáhla StB. Jak? Klasicky. Do plazivky k “panoptiku” byly umístěny nálože a očekávalo se, že odpal prostoru zavalí. Leč moudrá příroda se nedala a místo s obtížemi průlezné plazivky, zde vznikl otvor, kterým se dá snadno vstoupit. Figurky byly zlikvidovány, ale čas od času se opět objevovaly.

1968 - jaro - vydáváme výzvu ke kolegům speleologům v Československu k ustavení společné speleologické organizace. Odezvu více nalézáme na Moravě. V Praze se k nám připojuje profesor Kunský. Nejpočetnější speleologická organizace Krasová sekce mlčí. Na Moravě se připojují s podporou skupiny sdružené ve Speleologickém klubu Brno. Srpen všechno hatí....

V roce 1968 je na výkopových pracích v jeskyních na Chlumu odvedeno 1.200 hodin. V Praze se provádí celá série průzkumných akcí tzv. Pražského podzemí, vodítkem nám jsou výpovědi pátera Hanouska. Začátkem léta uskutečňujeme ještě speleologickou exkurzi do Maďarska. V srpnu pracovní exkurze na Dolný vrch a do Jihoslovenského krasu je přerušena okupací Československa.

O činnosti Speleologického klubu Praha se píše v tisku, je vysílán pořad o Podzemní Praze, vysílají se pravidelné relace o nás v Mikrofóru. Speleologický klub Praha sdružuje ke dvěma stovkám členů. Jsme proti okupaci Československa a snažíme se jak se dá. Opět kolem nás krouží a o členství u nás usilují Ti z pozdějších Cibulkových seznamů. To nás čeká i v dalších 2 - 3 letech. Dnes již víme kdo chodil žalovat a kam.

Na jaře roku 1968 zasíláme podrobný plán našich průzkumných záměrů v lomu na Chlumu u Srbska na ochranu přírody Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody s žádostí o výjimku. Nikdy jsme na tuto žádost nedostali odpověď!

Od roku 1965 byl Speleologickým klubem Praha příležitostně vydáván informační list GEOBUCH. V roce 1968 byl registrován jako speleologický měsíčník a vydáván až do pozdějšího zastavení registrujícím orgánem.

1969 - na osteologických výkopech na Chlumu bylo odpracováno 1.000 hodin a podařilo se objevit dokonale dochovanou lebku lva jeskynního (je umístěna v expozici Národního muzea).

1969 - několik relací Mikrofóra věnováno činnosti Speleologického klubu Praha.

1969 - léto expedice na Dolný vrch - dokumentace území

1970 - provádění výkopových prací v Českém krasu

1970 - léto - Letní výcviková škola mladých speleologů - na tuto akci jsme poprvé obdrželi výjimku od ministerstva kultury a to do dvou týdnů po podání žádosti. Nežádali jsme totiž prostřednictvím Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, ale přímo přes právní odbor ministerstva kultury. Akce byla příznivě komentována články v časopisech Signál, Květy, Ml. Fronta, Večerní Praha, Svobodné Slovo a v dalších.

1970 - Natočen a odvysílán pořad Čs. televize "Praha podzemní".

1970 - v průběhu roku zpravodajství v Mikrofóru Čs. rozhlasu.

1970 - publicita v časopisu Mladý svět.

1971 je ukončena činnost Svazu klubu mládeže jako protisocialistické organizace a jeho základním článkům doporučeno převedení do ustavovaného SSM. Samotné vznikající SSM nechce automaticky převzít subjekty SKM, ale členy přijímat individuelně. Tak struktury zájmové činnosti rozmělnit a začlenit do snadno kontrolovatelných základních organizací na závodech a školách. V té době máme majetku asi za 300.000,- Kčs, dvě samostatně dekretované klubovny, pronajatý bývalý sklad střeliva na Chlumu a řadu dalších vymožeností. Ztráta právní subjektivity by znamenala i ztrátu veškerého majetku a zánik uzavřených smluv. Svým členům vydáváme vlastní průkazy Speleologického klubu Praha. Počet členů redukujeme na minimální počet těch co se nechají přeregistrovat do SSM. Všichni se mohou dále účastnit speleologických akcí. Rok přečkáváme v přípravném období ustavování SSM. Vyvíjíme pouze speleologickou činnost.

1971 - léto - pořádáme Letní výcvikovou školu mladých speleologů v Českém krasu na Chlumu. Komentováno veškerým tiskem, zpravodajství ČTK, zvláštní příloha k Televizním novinám a součást zpravodajství ve Filmovém týdeníku.

1971 - účast na natáčení filmu režiséra Fairajzla o mladých jeskyňářích do cyklu "Děti".

1971 - léto - expedice Dolný vrch - Silická planina - Domica za účasti členů pobočky Ostrava našeho klubu. Při této příležitosti objevena Martinova jeskyně na Dolném vrchu. Účastníci akce později stáli u vzniku skupiny Hádes a Orcus.

1972 - letní expedice na Dolný vrch - speleologický průzkum pro IGHP Žilina - proveden průzkum 13 propastí a 4 jeskyní, objevena nová propast Čtyřicítka. O akci informace v Mikrofóru.

1972 - průběžně výkopové práce v Českém krasu.

1973 - průzkumné práce v jeskyních Českého krasu

1973 - letní expedice na Dolný vrch - průzkum propastí východní části

1973 - od srpna pozastavena činnost klubu rozhodnutím OV SSM Praha 2 - proti rozhodnutí jsme se odvolali a pokračujeme ve speleologické činnosti.

1973 - fotografická výstava V. Vojíře ve Františkánské zahradě.

1973 - podzimní pracovní exkurze na Dolný vrch - objeveny jeskyně Forintová, V skalce, j. Diera.

1974 - květen - ukončena činnost Speleologického klubu Praha jako součásti SSM, rozhodnutím předsednictva OV SSM Praha 2. Jako mimořádný suvenýr nám zůstává dopis vlastnoručně podepsaný Vasilem Mohoritou.

1974 - Speleologický klub Praha se stává základní organizací SVAZARMu 4002/241 a pokračuje v činnosti.

1974 - letní expedice na Dolný vrch v rozsahu 6 týdnů - z toho 2 týdny na maďarské straně. Dokumentace propastí, propadlin a závrtů. Účast na maďarské expedici.

1974 - podzim - v průběhu září a října navštíví na prodloužený víkend dvě skupiny členů Speleologického klubu Praha maďarské jeskyňáře. Tématem je prohlídka jeskyní v Budapešti a Dolný vrch.

Zpět nahoru