STANOVY SPELEOLOGICKÉHO KLUBU PRAHA

 

 

I.

Název a sídlo sdružení

1.      Speleologický klub Praha (dále jen SKP)

2.      Sídlem SKP je Praha, Slezská 48/1345, 120 00 Praha 2

II.

Cíle činnosti a poslání sdružení

1.      Sdružovat zájemce o speleologii, krasové i pseudokrasové jevy a území, jakož i o podzemní prostory vzniklé přirozeně či uměle.

2.      Provádět objevování, průzkum, dokumentaci a ochranu krasových jevů, pseudokrasových jevů a přirozených či umělých podzemních prostor. V této souvislosti využívat možnosti účasti v grantech i navazovat na dosavadní působení svých členů, zejména jejich profesní kvalifikaci. Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy. Dosažené výsledky shromažďovat, uchovávat i publikovat.

3.      Studovat a chránit přírodu. Ochraňovat historické podzemní prostory a navrhovat je k památkové ochraně, v této souvislosti spolupracovat se státními orgány ochrany přírody a státní památkové péče.

4.      Ve své činnosti navazovat na práci svých členů v jiných organizacích a sdruženích v období před ustavením tohoto sdružení i v budoucnu. Spolupracovat se subjekty, které se zabývají speleologickou činností v ČR i v zahraničí.

5.      Působit při ochraně speleologických objektů  účastí v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o jejich dalším využití, nebo když budou dotčeny jiným zásahem; protože sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou je ve smyslu § 70 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro celé území České republiky.

6.      Rozvíjet používání technických pomůcek a zařízení k využití ve speleologii, uplatňováním zkušeností členů:

-         při navrhování a konstrukci pomůcek,

-         při zpracování technologických postupů a návodů k použití,

-         aplikací metod a postupů z jiných oborů na speleologickou činnost.

7.      Zvyšovat kvalifikaci svých členů pořádáním přednášek, kvalifikačních kurzů, táborů, expedicí.

8.      Dbát na prosazování zásad bezpečné činnosti svých členů a vést členy k bezpečnému provádění všech prací, za tímto účelem vydat pro členy závazné směrnice a postupy.

III.

Členství, práva a povinnosti členů sdružení

1.      Členství ve sdružení:

 

-         Čekatel: 

        čekatelem se stává zájemce o členství v SKP  po podání členské přihlášky a pokud nerozhodne rada klubu o zkrácení čekací doby, je tato doba 1 rok,

        o přijetí za člena rozhoduje jednání nejbližší valné hromady  po uplynutí čekací doby,

        čekatel se zúčastňuje akcí pro čekatele a při jednáních orgánů klubu může vznášet podněty, ale má při hlasování pouze hlas poradní,

        má povinnost dodržovat Stanovy SKP a navazující zásady a usnesení,

        má povinnost platit členský příspěvek,

 

 

Člen:

        člen má právo  volit a býti volen do všech orgánů klubu předkládat návrhy a vyjadřovat se k otázkám spojeným s činností klubu,

        hlasovat při jednáních klubu o všech otázkách

        účastnit se akcí SKP,

        má povinnost platit členský příspěvek, dodržovat Stanovy SKP a navazující zásady a usnesení.

 

Přidružený člen:

 

-         přidružený člen má právo zúčastňovat se akcí SKP,

-         přidruženým členem může být i právnická osoba,

-         přidružený člen nemá hlasovací právo a výše členského příspěvku je stanovena  valnou hromadou  klubu,

-         přidružený člen musí být prokazatelně obeznámen s bezpečnostní situací navštěvované lokality.

 

Vznik členství:

 

-         členem SKP se může stát zájemce o členství starší 15 let po uplynutí čekací doby přijetím valnou hromadou klubu,

-         člen SKP se zavazuje dodržovat Stanovy SKP, zákony a nařízení o ochraně přírody a krajiny.

 

Zánik členství:

 

-         členství zaniká neplacením členského příspěvku po 1 roce,

-         členství zaniká vyloučením z SKP rozhodnutím valné hromady klubu,

-         vystoupením člena z SKP na základě písemného prohlášení.

-         úmrtím člena.

IV.

Orgány sdružení a organizační uspořádání

 

a) valná hromada klubu,

b) rada klubu,

c) předseda,

d) revizor.

 

1.      valná hromada klubu je nejvyšším orgánem klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách:

-         schvaluje stanovy SKP, jejich změny a doplňky,

-         volí radu klubu sestávající nejméně ze 4 členů rady klubu a předsedy,

-         volí předsedu klubu,

-         volí revizora klubu,

-         projednává a schvaluje roční zprávu o činnosti klubu, předloženou radou klubu,

-         projednává a schvaluje roční zprávu o hospodaření klubu, předloženou radou klubu,

-         projednává a schvaluje roční zprávu revizora klubu, předloženou revizorem klubu,

-          schvaluje plán činnosti na roční období včetně plánu hospodaření, předložený radou klubu,

-         schvaluje plán prací v rozsahu potřebném pro udělení výjimky z ochranného režimu v chráněných územích a objektech, na návrh rady klubu,

-         přijímá členy,

-         vylučuje členy.

 

2.      Valná hromada klubu je usnášení schopna při účasti nejméně 1/3 členů a při svém jednání rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných. V případě rozhodování o zániku nebo sloučení s jiným právním subjektem je zapotřebí více než nadpoloviční většiny hlasů všech členů SKP.

3.      Valná hromada klubu se schází 1x ročně k výročnímu jednání a nejméně 1x ročně k projednání plánu činnosti a hospodaření.

4.      Rada klubu má povinnost svolat valnou hromadu klubu do 30ti dnů, pokud o to požádá 1/3 členů.

5.      Valná hromada stanovuje výši členského příspěvku na návrh rady klubu

6.      V případě zániku sdružení SKP valná hromada klubu rozhodne o majetkovém vypořádání a likvidaci.

 

 

7.      Rada klubu je řídící orgán klubu mezi valnými hromadami, sestává ze 4 členů a předsedy.

8.      Rada klubu se schází dle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce, nebo pokud o její svolání požádá předsedu některý člen rady, nebo revizor klubu – potom má předseda povinnost svolat jednání do 15 dnů .

9.      Rada klubu zpracovává a vydává potřebné závazné pokyny pro činnost členů a kontroluje jejich dodržování.

10.   Na návrh předsedy pověřuje rada klubu členy rady správou některých úseku (hospodaření, evidence členů, korespondence, zabezpečování terénní činnosti apod.) .

11.   Rada klubu navrhuje přijímání a vylučování členů .

12.   Rada klubu při svých jednáních rozhoduje prostou většinou a je usnášení schopna při přítomnosti nejméně 3 členů rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

 

13.   Předseda klubu:

-         řídí činnost klubu v období mezi jednáními rady klubu a zastupuje SKP navenek,

-         řídí jednání rady klubu a tato jednání svolává,

-         pověřuje členy rady úkoly plynoucími z usnesení rady klubu nebo valné hromady klubu,

-         kontroluje činnost na lokalitách a dodržování bezpečnosti při speleologické činnosti, provádí školení členů prokazatelnou formou, pokud tímto nepověří jiného člena rady klubu,

-         řídí se při své činnosti usneseními valné hromady klubu a rady klubu.

15. Revizor klubu odpovídá ze své činnosti valné hromadě klubu a má tyto práva a povinnosti:

-         kontrolovat dodržování stanov SKP, plnění usnesení orgánů SKP, kontrolovat proškolování členů z bezpečnostních zásad, kontrolovat stav a vedení hospodaření SKP,

-         účastnit se jednání rady klubu s hlasem poradním,

-         dávat radě klubu návrhy na řešení při sporech mezi členy.

 

V.

Organizační jednotky sdružení

 

1.      Ve sdružení SKP nejsou hlavní a vedlejší organizační jednotky s právní subjektivitou, sdružení vykonává činnost pro celé území České republiky.

2.      Rada klubu na návrh členů klubu může zřídit různé pracovní skupiny, zaměřené na řešení jednotlivých úkolů nebo pro rozvíjení dílčích speleologických disciplín. Tyto skupiny nemají právní subjektivitu a v rozhodování jsou pouze poradním orgánem rady klubu. 

 

VI.

Hospodaření sdružení

 

1.      Základním příjmem SKP jsou členské příspěvky, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti.

2.      Za hospodaření SKP zodpovídá rada klubu.

 

 

 

Tyto stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j.: VS/1-1/49238/02-R