PRÁVNÍ STATUT  KLUBU

 

Speleologický klub Praha je samostatným právním subjektem, vzniklým jako občanské sdružení na základě zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů, registrací Ministerstvem vnitra České republiky.

 

O registraci Speleologického klubu Praha požádal přípravný výbor ve složení : Hadraba Jan, Ing Havel Karel, Vojíř Vladimír, Votrubec Petr a Ing Zajíček Petr. Všichni dlouholetí jeskyňáři a členové České speleologické společnosti, z toho dva ustavující členové ČSS.

 

Cílem sdružení je sdružit zájemce o speleologii, kteří se tímto oborem zabývají v době od šedesátých let do současné doby v různých organizačních formách, využít jejich zkušeností k výchově nových zájemců, navázat na dosavadní stav prozkoumanosti krasových území, pseudokrasových území a historických podzemních objektů v České republice. Přispívat k ochraně přírody a technických památek.

 

Registrace Speleologického klubu Praha se sídlem Slezská 48/1345, 120 00 Praha 2 byla provedena pod číslem jednacím: VS/1-1/49 238/02-R a Speleologickému klubu Praha bylo přiděleno IČO: 265 84 697.

 

Cíle činnosti a poslání Speleologického klubu Praha byly ve Stanovách blíže určeny takto:

 

  1. Sdružovat zájemce o speleologii, krasové i pseudokrasové jevy a území, jakož i o podzemní prostory vzniklé přirozeně či uměle.
  2. Provádět objevování, průzkum, dokumentaci a ochranu krasových jevů, pseudokrasových jevů a přirozených či umělých podzemních prostor. V této souvislosti využívat možnosti účasti v grantech i navazovat na dosavadní působení svých členů, zejména jejich profesní kvalifikaci. Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy. Dosažené výsledky shromažďovat, uchovávat i publikovat.
  3. Studovat a chránit přírodu. Ochraňovat historické podzemní prostory a navrhovat je k památkové ochraně, v této souvislosti spolupracovat se státními orgány ochrany přírody a státní památkové péče.
  4. Ve své činnosti navazovat na práci svých členů v jiných organizacích  a sdruženích v období před ustavením tohoto sdružení i v budoucnu. Spolupracovat se subjekty, které se zabývají speleologickou činností v ČR i v zahraničí.
  5. Působit při ochraně speleologických objektů účastí v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o jejich dalším využití, nebo když budou dotčeny jiným zásahem; protože sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou, je ve smyslu § 70 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro celé území České republiky.
  6. Rozvíjet používání technických pomůcek a zařízení k využití ve speleologii, uplatňováním zkušeností členů:

-         při navrhování a konstrukci pomůcek,

-         při zpracování technologických postupů a návodů k použití,

-         aplikací metod a postupů z jiných oborů na speleologickou činnost.

  1. Zvyšovat kvalifikaci svých členů pořádáním přednášek, kvalifikačních kurzů, táborů, expedicí.
  2. Dbát na prosazování zásad bezpečné činnosti svých členů a vést členy k bezpečnému provádění všech prací, za tímto účelem vydat pro členy závazné směrnice a postupy.